XIV Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Sesji.
 2. 2. Stwierdzenie quorum.
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. 6. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 7. 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych – druk A.
 8. 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Białogard – druk B.
 9. 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej
 10. 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania z budżetu Miasta dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ogrzewania węglowego w budynkach lub lokalach mieszkalnych – druk D.
 11. 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia miejskiej jednostki organizacyjnej Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – druk E.
 12. 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2019 – druk F.
 13. 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2019-2028 – druk G.
 14. 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu – druk H.
 15. 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu – druk I.
 16. 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu – druk J.
 17. 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białogardzie na kadencję 2020-2023 – druk K.
 18. 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Białogardu – druk L.
 19. 19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisów uchwały Nr LIV/383/2018 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 10 października 2018 r. – druk Ł.
 20. 20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisów uchwały Nr X/77/07 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 6 czerwca 2007 r. – druk M.
 21. 21. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
 22. 22. Sprawy organizacyjne Rady
 23. 23. Zamknięcie Sesji.

Głosowania: