XIX Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Sesji.
 2. 2. Stwierdzenie quorum.
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. 6. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 7. 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych
 8. 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji na rok 2020 planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2020 będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze miasta Białogard – druk B.
 9. 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk C.
 10. 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
 11. 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020 – druk E.
 12. 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Białogard do realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – druk F.
 13. 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2020 – druk G.
 14. 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2020-2029 – druk H.
 15. 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na dodatkowych (nowych) ławników do Sądu Rejonowego w Białogardzie na kadencję 2020-2023 – druk I.
 16. 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie członków Kapituły medalu Za zasługi dla miasta Białogardu – druk J.
 17. 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat z tytułu korzystania ze żłobków utworzonych przez Miasto Białogard – druk K.
 18. 18. Sprawy organizacyjne Rady
 19. 19. Zamknięcie Sesji.

Głosowania: