XX Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Sesji.
 2. 2. Stwierdzenie quorum.
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. 6. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 7. 7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Białogard za rok 2019.
 8. 8. Raport z wykonania zadań Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2019-2022 za 2019 rok.
 9. 9. Sprawozdanie z działalności Interdyscyplinarnego Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białogardzie za rok 2019.
 10. 10. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021 za 2019 rok.
 11. 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach – druk A.
 12. 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze żłobków utworzonych przez Miasto Białogard – druk B.
 13. 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów
 14. 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli niektórych nieruchomości
 15. 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze miasta Białogard – druk E.
 16. 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie terminu
 17. 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi uprawnień do postanawiania o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Białogard – druk G.
 18. 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Białogard na lata 2020-2024 – druk H.
 19. 19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od rocznej opłaty przekształceniowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności tego gruntu – druk I.
 20. 20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na dodatkowych (nowych) ławników do Sądu Rejonowego w Białogardzie na kadencję 2020-2023 - druk J.
 21. 21. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Białogardu – druk K.
 22. 22. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Edukacji
 23. 23. Sprawy organizacyjne Rady
 24. 24. Zamknięcie Sesji.

Głosowania: