XXII Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Sesji.
 2. 2. Stwierdzenie quorum.
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. 6. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 7. 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Białogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.
 8. 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie kwoty stanowiącej podstawę ustalania dla centrum integracji społecznej
 9. 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości wchodzących w skład miejskiego zasobu nieruchomości – druk B.
 10. 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście Białogard na rok szkolny 2020/2021 -druk C.
 11. 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – druk D.
 12. 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli
 13. 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przypadków
 14. 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w przedszkolach
 15. 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów
 16. 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji na rok 2020 programu ochrony środowiska dla miasta Białogard na lata 2017-2020 – druk I.
 17. 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białogard – druk J.
 18. 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 19. 19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk L.
 20. 20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – druk Ł.
 21. 21. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk M.
 22. 22. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych – druk N.
 23. 23. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2020 – druk O.
 24. 24. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2020-2029 – druk P.
 25. 25. Sprawy organizacyjne Rady
 26. 26. Zamknięcie Sesji.

Głosowania: