XXIV Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Sesji.
 2. 2. Stwierdzenie quorum.
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołów z XXII i XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. 6. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 7. 7. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Białogard za 2019 rok.
 8. 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białogardu wotum zaufania z tytułu raportu o stanie Miasta Białogard w roku 2019 – druk A.
 9. 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Białogard na dzień 31 grudnia 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Białogard na rok 2019 – druk B.
 10. 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Miasta Białogard na rok 2019 – druk C.
 11. 11. Rozpatrzenie projektu podjęcie uchwały w sprawie zgody na podstąpienie przez Burmistrza od żądania zwrotu części udzielonej bonifikaty od ceny nieruchomości – druk D.
 12. 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz nadania mu statutu – druk E.
 13. 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w przedszkolach
 14. 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie porozumienia Miasta Białogard z Gminą Białogard i Gminą Tychowo w celu wyznaczenia aglomeracji – druk F.
 15. 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2020 – druk G.
 16. 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2020-2029 – druk H.
 17. 17. Sprawy organizacyjne Rady
 18. 18. Zamknięcie Sesji.

Głosowania: