V Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Sesji.
 2. 2. Stwierdzenie quorum.
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. 6. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 7. 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego - druk A.
 8. 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniajćej uchwalę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Białogard do nowego ustroju szkolnego
 9. 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - druk C.
 10. 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Białogard - druk D.
 11. 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach nr 675 i 676 w obrębie 017 miasta Białogard - druk E.
 12. 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2019 - druk F.
 13. 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2019-2028 - druk G.
 14. 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Białogardu - druk H.
 15. 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Komisji Skarg
 16. 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Białogardu - druk J.
 17. 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Białogardu na rok 2019 - druk K.
 18. 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej Białogardu na rok 2019 - druk L.
 19. 19. Sprawy organizacyjne Rady
 20. 20. Zamknięcie Sesji.

Głosowania: