VI Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Porządek obrad:

  1. 1. Otwarcie Sesji.
  2. 2. Stwierdzenie quorum.
  3. 3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. 4. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
  5. 5. Wystąpienia mieszkańców.
  6. 6. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
  7. 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Białogardu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard - druk A.
  8. 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze miasta Białogard na lata 2019 i 2020 - druk B.
  9. 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białogard – druk C.
  10. 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk D.
  11. 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie miejskiego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021– druk E.
  12. 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2019 – druk F.
  13. 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2019-2028 – druk G.
  14. 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg
  15. 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Czesława Niemena – druk I.
  16. 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych – druk J.
  17. 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019 – druk K.
  18. 18. Sprawy organizacyjne Rady
  19. 19. Zamknięcie Sesji.

Głosowania: