IX Sesja Rady Miejskiej Białogardu

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Sesji, w tym:
 2. 2. Stwierdzenie quorum.
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej Białogardu.
 5. 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. 6. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami Rady oraz wykonywaniu uchwał Rady.
 7. 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białogard oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze miasta Białogard - druk A.
 8. 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego - druk B.
 9. 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Miasto Białogard współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organizacją pozarządową w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 - druk C.
 10. 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanych jako lokale mieszkalne - druk D.
 11. 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanych w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - druk E.
 12. 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Miasta w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie - druk F.
 13. 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie programu działania Rady Miejskiej Białogardu na okres kadencji 2018-2023 - druk G.
 14. 14. Sprawy organizacyjne Rady, w tym wnioski, informacje i oświadczenia.
 15. 15. Zamknięcie Sesji.

Głosowania: